Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта WWW.VINTAGEHOUSE.NET


І. Общи положения

 1. Настоящите общи условия преставляват договор за предоставяне от „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД  (ЕИК 203747632) на собствения си интернет сайт www.vintagehouse.net , за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.vintagehouse.net , собственост „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД.
 2. Страни по настоящия договор са „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД (ЕИК 203747632)от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта  www.vintagehouse.net
 3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.vintagehouse.net е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
 4. Активно действие представлява кликване /натискане/ селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.vintagehouse.net
 5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ. Пояснение на някои термини
Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес  www.vintagehouse.net ;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Виртуален портфейл – база данни, даваща информация на потребителя-купувач за натрупаните парични активи, условно наричани “разполагаема сума”, които може да се използват единствено за закупуване на стоки/услуги чрез www.vintagehouse.net . По разпореждане на потребителя-купувач, в посочено от него време и за закупуване на посочена от него стока/услуга, от “разполагаемата сума” ще бъде приспадната дължимата цена. Размерът на “разполагаемата сума” във виртуалния портфейл може да се регулира по желание на потребителя-купувач, съобразно възможностите му. В този случай, отношенията между потребителя-купувач и „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД се уреждат с отделен договор.

ІІІ. Предмет на договора

 1. „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си www.vintagehouse.net , при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
 2. Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД,  е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
 3. „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД не носи отговорност при следните случаи:
  • – За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
  • – За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.vintagehouse.net , независещи от екипа на същия.
 4. Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 5. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД.

ІV. Защита на лични данни

 1. „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията за покупка – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 4. „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД.
 5. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
 6. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.vintagehouse.net , Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от“ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в www.vintagehouse.net  (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуг (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД за целите на директния маркетинг.
 7. „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • други посочени в закона случаи.
 8. С регистрацията си в www.vintagehouse.net , потребителят разрешава в потребителските му профили www.vintagehouse.net , Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД или от офериращите в сайта търговци.

V. Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта www.vintagehouse.net

 1. Зареждайки заглавната интернет страницата www.vintagehouse.net , потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на оферирана стока/услуга. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, така и Общите условия за ползване на сайта и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажбаот разстояние.
 2. Правейки активно действие – селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.
 3. В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. Потребителят   следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.
 4. Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.
 5. След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия.
 6. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД.  Преводи на парични суми от www.vintagehouse.net  към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

VІ. Допълнителни условия

 1. „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.
 2. Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.
 3. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 5. Промоциите предлагани към всеки продукт са индивидуални. „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД запазва правото си да променя условията на промоциите.
 6. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД.  Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Всички права запазени!
„ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД

 


 

ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ


чрез използване на Онлайн магазин, собственост на „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 203747632, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Варна, п.к. 9000, бул. „ Цар Освободител” № 57, с управител Дарина Мицева

Този Договор при общи условия, наричан по-долу само „Договор”, относно сроковете и условията посочени в него, се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато пазаруват в Онлайн Магазина на „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД чрез уебсайта www.vintagehouse.net

Позоваванията в този Договор на “Онлайн Магазин” се отнасят до Онлайн Магазина, собственост и управляван от „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД, разположен върху www.vintagehouse.net

Изрично посочваме, че следва да ги прочетете внимателно, преди пускането на Вашата поръчка, и Ви съветваме да отпечатате копие за бъдеща справка.

Когато заявявате поръчката си за пазаруване в Онлайн магазина на „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД, с подаването й Вие декларирате, че сте се съгласили и сте приели условията на този Договора, че сте направили декларациите на Потребителя, съдържащи се в този Договор, и че сте приели и сте се съгласили с Общите условия за ползване на сайта, които са неразделни части и взети заедно, представляват целия договор между Вас и „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД.

„ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя този Договор. В тези случаи, отношенията между Потребителят и „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД се уреждат съобразно Договора действащ към момента на подаване на поръчката. Клаузите на Договора за пазаруване в Онлайн магазина са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират са от изключителната юрисдикция на българските съдилища.

І.ДЕФИНИЦИИ

„Авансово плащане” – начин на заплащанте на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД, преди получаването на поръчаната стока/услуга

„Дистанционна търговия” – Продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговеца и Потребителя не са във физически контакт помежду си.

„Доставка” – физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалият ги потребител.

„Дългосрочно” – не еднократно

„ЗЕТ” – Закон за електронната търговия

„ЗЗД” – Закон за задълженията и договорите

„ЗЗП” – Закон за защита на потребигелите

„Наложен платеж” – начин на плащане, при който Потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга, в момента на доставката, като предава дължимата слума на лицето-приносител.

„Онлайн магазин” – софтуерен продукт, като услуга, изключителна интелектуална собственост на „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД, предоставяна от Търговеца на Потребителите, чрез Уебсайта www.vintagehouse.net , даваща възможност за дистанционна търговия.

„Оферирани стоки/услуги” – Стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покука Уебсайта, посредством публикувани оферти.

„Партньорски програми” – Програми за дългосрочно участие на физически и/или юридически лица, ориентирани към увеличаване на стокооборота при цени с отстъпка.

„Посетител на Уебсайта” – Всяко дееспособно и правоспособно, физическо или юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия за ползване на Уебсайта .

„Потребител” – Всеки регистриран Посетител в Уебсайта, регистрирал се като купувач на стоки от Онлайн магазина и съгласил се с условията на този договор. Регистрацията е безплатна.

„Приносител” – Лицето, което осъществява физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалият ги Потребител.

„Свързани лица” – Лицата свързани, с която и да било от страните по този договор, поради наличие на което и да било от следните обстоятелства:

а) съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително;

б) работодател и работник;

в) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

г) съдружниците;

д) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

ж) лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

з) лицата, едното от които е търговски представител на другото;

и) лицата, едното от които участва в управление на дружество за извършване на същата дейност на същото място и с повече от половината от същите наети лица в продължение на две години от прекратяването на тази дейност на другото.

„Търговец” – „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД в качеството си на вносител, продавач или на дистрибутор, на стоките пазарувани в Онлайн магазина

„Търговски партньори” – Търговци с които „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД е с дългосрочни търговски отношения

„Уебсайт” – Уебсайт, собственост на „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД, с адрес http://www.vintagehouse.net  и всичките му Интернет страници.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК

1). Настоящият Договор е за продажба на стоки/услуги, предлагани за продажба на Уебсайта на „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД, в качеството му на техен вносител, продавач и/или дистрибутор, сключен от разстояние, с всеки от Потребителите, подали по електронен път, поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставката, чрез наложен платеж.

2 ). Потребителят има право да заяви за покупка, която и да било от стоката/услугите оферирани на Уебсайта, за времето през което, тази оферта е активна.

3 ). Офертите задължително съдържат информация за:

1. името и адреса на доставчика – „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД, ЕИК 203747632, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Варна, п.к. 9000, бул. „ Цар Освободител” № 57 ;

2. основните характеристики на стоките или услугите;

3. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;

4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка.

Забележка:

а). „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД се запазва правото, да обявява цени с отстъпка за Потребители на Търговски партньори и/или Партньорски програми.

4 ). С една поръчка могат да се заявят не повече от 10 броя от една и съща стока/услуга

5 ). С натискане на бутона „Продължи“ и „Потвърди”, поръчката се счита за направена и се активира екран с един или няколко възможни начина на заплащане.

6 ). Когато е избран „наложен платеж”, системата генерира последващи операции, които индивидуализират лицето направило поръчката.

7 ). След извършване на авансово плащане или след индивидуализиране на поръчващия по предходния пункт, направената поръчка се счита за приета.

8 ). С приемането на поръчката, настоящия Договор се счита за сключен със срок на изпълнение 60 дни, като денят на приемане на поръчката не се брои.

ІII. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

1). „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД е в състояние за приема поръчки за доставка на стоки/услуги оферирани в Онлайн магазина, до всеки посочен действителен адрес в Република България. Ако посоченият адрес за доставка не съществува като официален административен адрес в съответната Общинска администрация, „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД няма да обработва направената поръчка и да извърши свързаната с нея доставка. В този случай, предварително заплатените суми ще бъдат преведени обратно по банкова сметка, посочена от Потребителя.

2). За приетата поръчка, Потребителят ще получи задължително прозвъняване за потвърждение на поръчката от служител на “Винтидж Хаус” ЕООД и получава съобщение на посочения от него Е-мейл адрес в регистрационната форма. Потвърдената поръчка по телефон и полученото потвърждение по емайл е доказателство за приемането на поръчката за изпълнение от „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД, и съществуването на правно обвързващ договор между Търговеца и Потребителя.

3). Когато плащането се извършва с дебитни или кредитни карти, „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД си запазва правото да приеме направените поръчки, след определени проверки за сигурност. Плащането ще бъде удържано от сметката на Потребителя, преди изпращането на поръчаната стока/услуга. Всички кредитни и дебитни карти титулярите са обект на проверките за достоверност и разрешение от издателя на картата и от „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД. Ако издателят на Вашата карта за плащане, откаже да разреши плащането на „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД, или ако нашите проверки за сигурност не преминат успешно, „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД не носи отговорност за каквото и да било забавяне или неизпълнение на доставката .

IV. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ.

1). Всички цени на оферираните стоки/услуги са без  ДДС. Цените могат да се променят в зависимост от законодателството на Република България, правото на Европейския съюз, както и други правни тълкувания, издадени от съответните органи.

2). Промоции и цени, които са обявени в Онлайн магазина, може да се се отнасят за всички Потребители или за всички стоки/услуги от един вид.

3). „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД си запазва правото да изменят цените без предизвестие и по всяко време, както и правото да добавя или оттегля оферирани стоки/услуги, по всяко време.

4). Страните по този договор се съгласяват, че отговорността на която и да било от тях към другата, породена от приложението на настоящия договор, по никакъв начин не може да надхвръля общата цена, плащана за съответната поръчка.

V. ГАРАНЦИИ.

1). Настоящия раздел не се прилага за стоки втора употреба.

2). Търговецът предава на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

3). Външни несъответствия на стоката с Договора, са всички несъответствия, които могат да бъдат констатирани при първоначален външен оглед на стоката, включително, но не само: външни увреждания, разлика в цвета и дизайна, изправност на механизъм, част или производствена схема, задействащ се от допир, натиск, зарядни устройства, външни енергоизточниции др. подобни.

4). Вътрешни несъответствия на стоката с Договора, са всички останали несъответствия, които не могат да бъдат установени освен след продължително използване на стоката, освен ако не се дължат на неправилна експлоатация от страна на Потребителя или на други причини за които Търговецът не отговаря.

5). Всяко външно несътответствие на стоката с Договора, следва да се констатира от Потребителя в момента на доставката, да се заяви пред приносителя и да се посочи дали иска ремонт на стоката, или замяна на стоката с нова от същия вид и със същите характеристики, освен ако по смисъла на ЗЗП, това е невъзможно или избраният начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

6). Липсата на заявка по предходната точка, означава, че Потребителят е приел доставената стока без възражения относно наличие на външните несъответствия с Договора и впоследствие не може да се позовава на наличието на такива.

7) Всяко скрито несъответствие на стоката с Договора, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че не е съществувало при доставянето й, ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

8). Този Договор не предвижда, закупуваните чрез него стоки, да бъдат монтирани или инсталирани от продавача или на негова отговорност.

9). Потребителят е длъжен за своя сметка и на свой риск да организира монтирането или инсталирането на закупените по този Договор, стоки.

10). Привеждането на стоката в съответствие с Договора се извършва в рамките на два месеца, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на този срок, Потребителят има право да развали Договора и да иска от Търговеца да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. Потребителят не може да иска разваляне на договора, ако несъответствието на стока с договора е незначително.

11). Правото на потребителя по предходната точка се погасява с 2 годишен срок от доставката на стоката. При спор между страните, в тежест на Потребителя е да докаже, че доставената му и приета за ползване стока не е съответствала на Договора.

VІ. РЕКЛАМАЦИИ

1). Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с Договора.

2). При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.

3). При предявяване на рекламацията за услуга, Потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с Договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

4). Рекламацията се предявява писмено, пред Търговеца, на обявения в настоящия договор адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 57

5). При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. платежно нареждане, квитанция за наложен платеж, касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

6). Рекламацията на стока може да се предяви до три седмици  от доставката на стоката, но не по-късно от  14 дни от установяване на несъответствието с договореното.

7). Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

VІІ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1). Ако поръчана стока/услуга станат временно недостъпни за доставка, направената поръчка се съхранява до отпадане на временните пречки и се изпълнява, освен ако Потребителят междувременно не е прекратил Договора.

2). Ако поръчана стока/услуга, станат постоянно недъостъпни за доставка, Търговецът си запазва възможността дапредложи на Потребителя, подходяща алтернативна стока/услуга, която да му достави на същата цена, а при несъгласие на Потребителя и/или при междувременно прекратяване на Договора, да му възстанови напълно изплатената сума по него за Предлагането на продукти.

3). Счита се, че временна недостъпност е налице, когато поръчаната стока/услуга не е била доставена в 60-дневния срок от сключване на Договора.

4). Постоянна недостъпност е налице когато поръчаната стока/услуга не била доставена повече от 60 дни от сключване на договора.

5). „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД декларира, че е положило всички усилия, възможно най-точно да възпроизвежда в Онлайн магазина цветовете на оферираните стоки. Възпроизвеждането на цветовите гами обаче е в зависимост от техническите характеристики на различните компютри. Това означава, че когато се поръчват стоки от Онлайн магазина, цветовете на доставената стока биха могли да се различават от това, което Потребителят е виждал на екрана. Търговецът не носи рекламационна отговорност пред Потребителят, ако цветовете на оферираната и доставената стока, са от едни и същи цветови гами.

VІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ПОСЛЕДИЦИ

1). Договорът не се счита за прекратен след изтичане на срока по пункт ІІІ.9, а продължава да действа като безсрочен.

2). Договорът се счита за изпълнен, с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга и получаването й от Потребителя.

3). Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора до 7 (седмия) работен ден от сключването му или до 7 (седмия) работен ден от получаването на стоката/услугата, без да дължи каквито и да било обезщетения и/или неустойки. В този случай, Потребителят е длъжен, в същия срок, да върне на Търговеца, на адреса на управление дейността му (гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 57), получената стока/услуга освен ако не се касае за услуга използвана в момента на получаването й. За връщането се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Протоколът е доказателство за прекратяването на договора при условията визирани в тази точка.

4). При връщането на стоката/услугата, по предходната точка, Потребителят има право на възстановяване на сумата платена за стоката/услугата. Търговецът превежда дължимата сума по сметка на Потребителя, в 14 (четиринадесет) дневен срок от изготвяне на приемо-предавателния протокол.

5). Ако потребителя иска да се откаже от договора и да върне получената стока/услуга, след изтичане на сроковете по т.3, това става по писмено споразумение с Търговеца, при което Потребителят дължи както връщане на доставената стока/услуга, така и неустойка в размер до 30 (тридесет) % от стойността на стоката/услугата.

IХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1). „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД си запазва правото едностранно да променя или допълва този Договор.

2). В случаите на авансово плащане, със съгласяването с клаузите на този договор, Потребителят изрично декларира, че е съгласен да заплати предварително обявената цена на поръчаните за покупка стоки/услуги, съгласно офертата им в Онлайн магазина на Търговеца

3). Страните се съгласяват и декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на целия Договора, или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.

4 ). По всички неуредени от настоящия Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по специално тези на ЗЗП, ЗЗД и ЗЕТ.

5 ). При едностранна промяна на настоящия Договор от „ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД, ако продължите да ползвате регистрацията си в Онлайн магазина, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
Всички права запазени!

„ВИНТИДЖ ХАУС“ ЕООД